Motala kommuns översiktsplan, ÖP 2040, är antagen

Publicerad: 14 juni, 2022 kl 08:40

Kommunfullmäktige i Motala kommun har den 7 juni 2022 tagit beslut om en kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2040. Översiktsplanen är helt digital och presenteras i Story Map.

I enlighet med Plan- och bygglagen genomfördes samråd under perioden 5 oktober – 31 december 2020 och granskning under perioden 11 oktober – 12 december 2021. Synpunkter som kom in har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande. Justeringar och förtydliganden har gjorts i syfte att hörsamma synpunkter och att göra ÖP 2040 till ett ännu bättre verktyg för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I kommunens granskningsutlåtande redogörs för de mindre justeringar och förtydliganden som gjorts efter granskningen samt att dessa inte gett upphov till väsentlig ändring.

Länsstyrelsen uttrycker avvikande syn på några punkter under granskningen vilket enligt lagstiftningen tydligt ska noteras i översiktsplanen. De avvikande synpunkterna listas i kapitel 7.1.10 och finns även noterade i plankartans attributtabeller som kommer upp när man klickar på respektive område (kapitel 6).

En strategisk miljöbedömning har följt och påverkat framtagandet av ÖP 2040. Miljöbedömningen har resulterat i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som hållits tillgänglig för samråd och granskning. MKB:n anger att ÖP 2040 visar ett översiktligt och brett framtidsscenario som lämnar utrymme för anpassningar, vidareutveckling och tolkningar. När ÖP 2040 genomförs i enlighet med gällande lagstiftning är det ett bättre alternativ än nollalternativet, det vill säga om ÖP 06 (antagen 2006) skulle fortsätta att gälla.

Antagandebeslutet och antagen version av ÖP 2040

Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt. Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen.

Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är bosatt i kommunen men som inte ska folkbokföras där.

Efter att ÖP 2040 vunnit laga kraft kommer kommunen att ta fram en populärversion.

Läs mer

Justerat protokoll – Beslut kommunfullmäktige 2022-06-07

ÖP 2040, antagandeversion (Story Map)

Granskningsutlåtande

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Miljökonsekvensbeskrivning för ÖP 2040, granskningsversion

Läs mer om kommunens översiktsplan

Kontakt

För frågor som rör antagandet av ÖP 2040 är du välkommen att kontakta Motala kommuns servicecenter.
E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00