Kungörelse om samråd – Förslag till detaljplan för Varamon 1:68 m. fl. (Idrottscenter), Varamon, Motala kommun

Publicerad: 22 juni, 2021 kl 14:30

Samråd 21 juni – 13 september 2021

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra för ett nytt idrottscenter i anslutning till Varamon, där prioriteten är att möjliggöra för ishallar, samt att skapa en attraktiv offentlig miljö utmed Bispgatan. Detaljplanen syfte är också att pröva möjligheten för utbyggnad av sporthall inom planområdet. Parkering ska anordnas som markparkering eller i parkeringshus inom planområdet.

Planområdet ligger mellan Bispgatan och riksväg 50 ca 2 km från centrum. Syftet är dessutom att i detaljplan pröva möjligheten till övergripande trafikåtgärder genom åtgärder för ökad framkomlighet på Badstrandsvägen och en ny avfart från riksväg Planområdet omfattar fastigheterna Varamon 1:68, Varamon 1:61 och Kremlan 1-6. Marken ägs av Motala kommun.

Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande då projektet bedöms vara av allmänt intresse. Detaljplanen bedöms inte föranleda betydande miljöpåverkan därav har miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens inriktning att stärka Varamobaden som besöksmål, men viss avvikelse sker genom storleken på de föreslagna byggnadernas volym.

Samrådstiden är förlängd med anledning av att samrådsmöte inte kan hållas på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Under samrådstiden finns planförslaget samt alla utredningar tillgängliga på kommunens hemsida www.motala.se/planer samt i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala, under kontorstid samt på huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala under bibliotekets öppettider förutsatt att restriktionerna gällande smittspridning tillåter.

Ev. frågor besvaras av Tove Nilsson, planarkitekt/handläggare 0141-22 50 00

Ev. anmärkningar mot förslaget ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Plan- och byggenheten, 591 86 MOTALA eller med e-post till samhallsbyggnad@motala.se, senast den 13 september 2021.