Kungörelse om samråd för Kantarellen 5, Varamon, Motala kommun

Publicerad: 22 mars, 2021 kl 10:08

KUNGÖRELSE OM SAMRÅD

Förslag till detaljplan för Kantarellen 5, Varamon, Motala kommun
Samråd 25 mars – 10 maj 2021

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus om ungefär 40
lägenheter med tillhörande parkeringsgarage för bil och cykel samt tillhörande
bostadskomplement såsom miljöhus. Syftet är även att säkerställa bevarande av några av de
värdefulla träd som finns inom fastigheten.

Planområdet omfattar fastigheten Kantarellen 5 samt en liten del av fastigheten Agneshög
3:38 och är beläget i södra delen av Varamon i västra delen av Motala.

Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.
Detaljplanen bedöms inte vara förenlig med gällande översiktsplan, då bebyggelseförslagets
skala och omfattning bedöms vara mer omfattande än översiktsplanens intentioner medger.

Samrådstiden är förlängd med anledning av att samrådsmöte inte kan hållas på grund av
rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.
Under samrådstiden finns planförslaget samt alla utredningar tillgängliga på kommunens
hemsida www.motala.se/planer samt i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala, under kontorstid.
Ev. frågor besvaras av Lydia Svensson, planarkitekt/handläggare 0141-22 50 00

Ev. anmärkningar mot förslaget ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Plan- och
byggenheten, 591 86 MOTALA eller med e-post till samhallsbyggnad@motala.se, senast den
10 maj 2021.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN