Kungörelse granskning av Motalas nya översiktsplan, ÖP 2040

Publicerad: 7 oktober, 2021 kl 00:15

Motala kommun har arbetat fram ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan, ÖP 2040, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Översiktsplanen visar kommunens syn på hur mark och vatten kan användas, hur bebyggelse och infrastruktur kan utvecklas och hur värdefulla områden kan bevaras och utvecklas i tidsperspektivet fram till 2040.

Planförslaget är helt digitalt och har tidigare varit ute för samråd under perioden 2020-10-05-till 2020-12-31. De synpunkter som då kom in finns sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse. Synpunkterna har legat till grund för nuvarande förslag.

Lämna synpunkter under granskningstiden

Förslaget till ÖP 2040 finns tillgängligt för granskning från den 11 oktober till den 12 december 2021. Planförslaget finns tillsammans med tillhörande dokument och tider för informationsmöten på kommunens webbplats.

Läs mer om arbetet med en ny ÖP och ta del av granskningsversionen av ÖP 2040

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast den 12 december 2021, genom det digitala verktyget Story Map (som visar ÖP 2040), via e-post till kommun@motala.se eller via post till Motala kommun, 591 86 Motala. Vid eventuella frågor ring 0141- 22 50 00 och fråga efter personal som jobbar med översiktsplanen eller skicka e-post till motala.kommun@motala.se. Märk mejlet eller brevet med Granskning översiktsplan.

Vad händer sen?

Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet. Kommunen räknar med att anta planen under våren 2022.

Välkommen med synpunkter!