Inbjudan till samråd för tillståndsansökan för Motala gästhamn

Publicerad: 1 juli, 2024 kl 08:45

Motala kommun bjuder in till samråd gällande ansökan om tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken för utbyggnad av Motala Gästhamn på fastigheterna Motala Innerstaden 1:331 och Motala Holm 6:80.

Ansökans omfattning

I Motala centrum, på den västra sidan av inloppet till Göta kanal, finns idag en befintlig gästhamn med 56 båtplatser. Gästhamnen planeras att utvidgas för att motverka överbeläggning och tillmötesgå ett ökat behov av båtplatser i centrala Motala. En utökad kapacitet kommer att förbättra sjösäkerheten då den minskar trängseln i den befintliga hamnen. Dessutom kommer besöksnäringen i Motala med närområde att gynnas.

Den planerade utbyggnaden av gästhamnen kommer att konstrueras genom flytbryggor förankrade med tyngder i botten. De adderade flytbryggorna kommer ha utrymme för cirka 65 fritidsbåtar vilket ger en total kapacitet på cirka 111 båtplatser i hela gästhamnen. För utbyggnad av gästhamnen krävs tillstånd för vattenverksamhet krävs enligt miljöbalken (kap. 11).

Inför inlämnandet av ansökan ska Motala kommun samråda med Länsstyrelsen, andra myndigheter, sakägare och intressenter. Som en del i tillståndsprocessen bjuder Motala kommun nu in allmänheten till samråd. Samrådets syfte är att informera och inhämta synpunkter inför upprättandet av tillståndshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan skickas sedan in till Mark- och miljödomstolen för beslut.

Samrådsunderlag och synpunkter

Ett underlag för samråd, vilket beskriver den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förmodade miljöpåverkan har tagits fram. Detta finns att hämta på www.ensucon.se/samrad.
Direktlänk till underlaget

Samrådstiden pågår från den 1 juli till den 16 augusti 2024. Samrådet sker skriftligt och synpunkter ska ha inkommit senast 16 augusti 2024. Synpunkterna skickas antingen per post till Sankt Eriksgatan 63B eller via mejl till samrad@ensucon.se, märk brev eller mejl med ”Motala gästhamn”. Alla inkomna synpunkter kommer att redogöras för i samrådsredogörelsen och bifogas tillståndsansökan.

Kontaktinformation

Vid eventuella frågor, eller om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget vänligen kontakta Sara Sporre, Ensucon på telefon 073-038 97 05 eller via e-post: sara.sporre@ensucon.se.