Granskning av Facklan 4 med flera, Motala kommun

Publicerad: 29 juni, 2020 kl 08:00

Detaljplan för Facklan 4 med flera, Motala kommun

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Motala tätort och avgränsas av Storgatan i söder, Luxorgatan i väster och Medevivägen i norr. Planområdet omfattar de centrala och östra delarna av kvarteret Facklan och del av den kommunala fastigheten Innerstaden 1:91, ett parkstråk som i öster gränsar mot Lyckornas gård.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till 15 våningar. Byggnaden föreslås även kunna inrymma hotell och mindre verksamhetslokaler. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra ett parkeringshus och ett parkeringsdäck för bostäder och hotell samt markparkering och en ny transformatorstation för elförsörjning av den nya bebyggelsen.

Detaljplanen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan för Motala kommun, ÖP 06, där planområdet är utpekat för främst bostäder.

Granskning

Granskning pågår mellan den 29 juni 2020 till den 18 september 2020. Granskningstiden är förlängd med anledning av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Under granskningstiden 29 juni 2020  – 18 september 2020 finns planförslaget, miljöbedömning samt utredningar tillgängliga i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 och på Huvudbiblioteket, Repslagaregatan 1, Motala.

Förslaget finns även på kommunens hemsida www.motala.se/planer.