Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Klart och uppehållsväder6 m/s Nordvästlig vind
 Fotograf: mostphotos.com
Lyssna

Oljecisterner

Om oljecisterner och brandfarlig vätska

Det finns speciella regler för hantering och förvaring av eldningsolja, dieselolja och andra brandfarliga vätskor. Ett läckage av dessa vätskor kan få förödande konsekvenser för mark, vatten, växter och djur. Ett läckage kan också medföra kostsamma saneringsinsatser. En liter olja kan leda till att en miljon liter vatten blir odrickbart. Det är därför viktigt med förebyggande åtgärder. Om inte hantering och förvaring har skett enligt regelverket och det sker ett läckage kan det innebära problem vid ersättning från försäkringsbolag.

Flera olika aktörer är involverade när det gäller oljecisterner och brandfarlig vätska. Inom kommunen har tillsynsmyndigheten plan- och miljönämnden tillsynsansvar utifrån flera aspekter när det gäller oljecisterner och brandfarlig vätska. Det finns tre enheter inom plan- och miljönämndens förvaltningsområde som arbetar utifrån tre olika aspekter. Miljö- och hälsoskyddsenheten utifrån miljösynpunkt, räddningstjänsten utifrån brandskyddssynpunkt och bygglovenheten utifrån bygglovsynpunkt. 

På denna sida får du främst infomation om oljecisterner och brandfarlig vätska utifrån miljö- och hälsoskyddsenhetens ansvarsområde. Det omfattas till största delen av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor.

Tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor och bygglov

Det krävs tillstånd för hantering av viss mängd brandfarlig vätska som till exempel eldningsolja, dieselbrännolja eller gasol. Hanteringen regleras av Räddningsverkets föreskrifter. I Motala kommun utövar räddningstjänsten tillsyn enligt Räddningsverkets föreskrifter samt behandlar tillståndsärenden. I vissa fall kan det även vara krav på att bygglov ska inhämtas av bygglovenheten för placering av cisternen. Vid frågor om detta kan kontakt tas med kommunens räddningstjänst eller bygglovenheten.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 september 2016