Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Klart och uppehållsväder6 m/s Nordvästlig vind
Rekonstruktionsteckning av miljön kring stenålderslokalerna vid Vätterns utlopp i Motala Ström för 7000-8000 år sedan, vy mot sydväst. På Motala Ströms södra strand (till vänster i bild) ligger boplatsen och gravplatsen Strandvägen  Fotograf: Illustration av Niklas Johansson
Lyssna

Stenålder

Fram till slutet av 1990-talet var Motala en vit fläck på kartan för arkeologer som intresserade sig för stenåldern. Tack vare de omfattande arkeologiska utgrävningar som utförts sedan dess är bilden idag en helt annan. Motala sticker nu ut som en av norra Europas mest intressanta platser från äldre stenålder. Här återfinns ett omfattande och mycket välbevarat boplatskomplex med 7 000-8 000 år gamla spår efter hus, hantverk, jakt, fiske och begravningar. På botten av en numera igenvuxen liten sjö har man placerat människoskallar monterade på pålar. Undersökningarna har också resulterat i de äldsta kända spåren, 11 000 år gamla, efter människor i Östergötland. 

De arkeologiska undersökningarna genomfördes i omgångar mellan åren 2000-2013 som en del av Trafikverkets utbyggnad till dubbelspår. Två arkeologiska institutioner har arbetat med utgrävningarna, som fördelar sig på tre olika delområden runt Motala ström och Göta kanal. Strandvägenboplatsen söder strömmen samt boplatsen vid Verkstadsvägen direkt norr om densamma har undersökts av Riksantikvarieämbetet UV Öst. Lämningarna vid Kanaljorden, belägna norr om både strömmen och Göta kanal, har undersökts av Stiftelsen kulturmiljövård. De tre lokalerna har till stor del nyttjats under samma tid, långt innan Göta kanal skar genom landskapet, och kan ses som delar av en stor stenåldersmiljö.

Viktig mötesplats

Redan under den äldre stenåldern var Motala en viktig mötesplats. Via vattenlederna kunde både lokala och mer långväga kontakter knytas och upprätthållas, något som de olika hantverkstraditionerna bakom redskapen vittnar om. Riklig tillgång till fisk från strömmen säkrades med hjälp av både fasta fiskeanläggningar och mobil fångst med bland annat ljuster. Människorna återkom hit till Motalavikens inre som en del av vandringarna mellan flera hem i det omgivande landskapet. Här skapades rörelser där tillflödet av idéer och råmaterial omvandlades för att spridas i omlandet.

Tack vare gynnsamma bevaringsförhållanden har många spår som annars bryts ner och försvinner överlevt genom årtusendena. Skelettdelar från både djur och människor, liksom redskap av ben, horn och trä, har kunnat tas om hand av arkeologerna. Tillsammans med den stora mängden fynd av mer beständigt stenmaterial ger de oss unika inblickar i stenålderns värld. Vi ser spår av människors vardag i form av rester efter hus, hyddor, hantverk, fiske, jakt, slakt och matlagning. Nära husen har avlidna anförvanter begravts, och utvalda kroppsdelar från de döda har också lagts ner i vattenbrynen tillsammans med djurdelar och praktfulla redskap.

Vid Strandvägen

Söder om strömmen, vid Strandvägen, har flera mindre boplatsenheter undersökts. Dessa beboddes kontinuerligt för 6 500-8 000 år sedan. Utöver bostäder finns här rikliga spår efter ben- och stenhantverk, och flera hundra fynd av ljusterspetsar i strömmens bottensediment vittnar om ett omfattande fiske. Under 2012 och 2013 undersöktes även ett gravfält, där minst 19 begravningar ägt rum. Det är det enda kända gravfältet från äldre stenålder i Mellansverige.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 augusti 2015